ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OPGESTELD DOOR DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE LEERDAM EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (4143 HS) LEERDAM AAN DE GILDENSTRAAT 17. Vastgesteld tijdens de Algemene vergadering van 8 maart 2018 en gedeponeerd onder nummer 34179289 bij de Kamer van Koophandel

 

Artikel 1. Definities

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 

Artikel 4 De overeenkomst

 

Artikel 5 Prijzen

 

 

Artikel 6 Levering van bewerkte Producten

 

Artikel 7 Advies werkzaamheden en productontwikkeling

 

Artikel 8 Inschakeling van derden

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Artikel 9 Leveringen, Leveringstermijnen en Overmacht

 

Artikel 10 Reclames

 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 

Artikel 12 Duurtransactie: duur opzegging en verlening

 

Artikel 13 Betaling

 

Artikel 14 Intellectuele, industriële eigendomsrechten en Geheimhouding

 

 

Artikel 15 Inbreuk op rechten van derden

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

-        De schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier;

-        De schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

 

Artikel 17 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken

 

Artikel 18 Ontbinding

 

Artikel 19 Verwerken Persoonsgegevens

 

Artikel 20 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren (PMS kleurcodering is leidend) en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

 

Artikel 21 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze

 

Artikel 22 Overige bepalingen

Bekijk ook eens:

Automaat
Quartz Chronograaf
Quartz